12.07.2023
 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej “Konkursem”), jest Promx Halina Zielonka  z siedzibą na ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa

  (zwany dalej „Organizatorem”).

 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

 5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.

 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 7. Konkurs jest prowadzony na stronie  Fanpage PROMX

 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

 • 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

 2. Uczestnik oświadcza, że:

 3. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

 4. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

 5. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

 6. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu strony Facebook;

 7. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

 8. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

 9. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 • 3. NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano 10 nagród – dla 10 osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

   2. Nagrodą jest KOMPLETNY ZESTAW NAKLEJEK

 1. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu  PROMX

 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

 3. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani żadna inna nagroda.

 • 4. CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs trwa od 12.07.2023 r. do 05.08.2023 r.

 • 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

 2. polubienie Fanpage PROMX

 3. udostępnienie Posta PROMX

 4. skomentowanie Posta PROMX

 • 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich punktów opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

 4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 10 zwycięzców.

 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 5  dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

 6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie PROMX

 7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u mail-a na adres contact@promx4riders.com lub wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

 8. imię i nazwisko

 9. adres korespondencyjny

 10. numer telefonu

 11. adres mailowy

 12. wybrany przez siebie dowolny zestaw oklein

 13. imię, które zostanie umieszczone na okleinie

 14. numer, który zostanie umieszczony na okleinie

 15. ewentualne wersje kolorystyczne (w zależności od wybranego zestawu)

 16. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

 17. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

 18. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora jako przesyłka kurierska na adres wskazany przez Uczestnika.

 • 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne, lub nieaktualne.

 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

 4. a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

 5. b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

 6. c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

 7. d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

 8. e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za żadne zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony, lub aplikacji ze strony Facebooka.

 • 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 • 9. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

 2. a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu, lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

 3. b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 • 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora

 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.07.2023 r.  i obowiązuje do 05.08. 2023 r.

 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników.

 

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby otrzymywać najnowsze informacje o sprzedaży, nowościach i nie tylko!

0