Privatpolicy

Våra kunders privathet och sekretess är mycket viktig för oss. Vi värderar ditt förtroende väldigt högt. Vi har gjort allt för att din privata information är helt säker hos oss.  Du kan registrera dig, inlämna beställningar och göra beställningar utan risk. PROMX skyddar individers grundläggande rättigheter och frihet, i synnerhet privathet i samband med behandling av privatpersoners personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

PROMX samlar in och/eller lagrar endast sådana personuppgifter som är väsentliga eller nödvändiga för PROMX affärsverksamhet. Information som tillhandahålles av konsumenten hjälper oss att utföra våra tjänster, behandla konsumentens begäran, leverera varor och ge support. Vi begär följande information från konsumenten: kundens för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer osv. Vi begär inte och behandlar inte några känsliga personuppgifter.

Företaget PROMX använder aldrig eller tillgängliggör information som vi får från dig i internet. Vi säljer inte och inte heller hyr ut konsumenternas kontaktuppgifter till andra aktörer på marknaden.

Företaget PROMX är skyldiga att göra personuppgifter tillgängliga för statliga och kommunala tjänstemän i de fall som föreskrivs i lagen. Vi blir tvungna att avslöja konsumentens personuppgifter i lagstadgade fall. Företaget PROMX betraktar alla personuppgifter som behandlas som konfidentiella och vidmakthåller interna rutiner och kontroller i syfte att förhindra obehörig användning, tillgång, avslöjande, kopiering, modifiering eller förstörelse samt vidtar alla befogade åtgärder i syfte att upprätthålla personuppgifternas säkerhet, integritet och privathet.

I fall en kund som beställt och köpt en produkt över internet inte har rättskapacitet är det denna persons lagstadgade vårdnadshavare (ex. föräldrar, förmyndare) som ansvarar för orderinlämnandet och betalningen. I sådant fall annulleras inte beställningen och den erlagda betalningen återbetalas inte.

PROMX kontaktar sina kunder på e-post med specialerbjudanden eller nyheter gällande nya produkter. Genom att godkänna privatpolicyn godkänner du också att du får sådana meddelanden från PROMX. Företaget PROMX kan från tid till annan ändra denna privatpolicy när det finner det befogat.

Denna privatpolicy offentliggörs på webbsidan www.promx4riders.com. Du kan kontakta oss när som helst om du vill få insyn, rätta till eller ta bort ditt konto med personuppgifterna från vår databas.

  PROMX Halina Zielonka ul. Nowy Świat 33/13 00-029 Warsaw NIP: 8511686853 REGON: 520123355

Abonnera

Registrera dig för vårt nyhetsbrev med de senaste nyheterna och grymma deals!

0